11.jpg

Analyser av familjebakgrundens historia för skolresultaten och skillnader mellan skolor

Familjebakgrunden har betydelse för elevers skolresultat och Skolverket belyser hur betydelsen ser ut över tid i denna tredje rapport inom området. De övriga rapporterna publicerades 2006 samt 2012.  Rapporten visar att sedan 00-talet har elevernas socioekonomiska förutsättningar fått ökad betydelse för elevernas skolresultat, skolsegregationen har ökat där även skillnader mellan skolors betygsresultat ökat. 

Länkt till Skolverkets Rapport 467:2018

Relevant forskning

Relaterade metoder