13112881-apprentice-working-with-female-engineer-on-cnc-machinery.jpg

Förväntningar och upplevelser av studie- och yrkesvägledningssamtal - En explorativ studie av interpersonellt beteende

Originaltitel: Expectations and experiences of career Counseling – an exploration of interpersonal behavior

Elever i gymnasieskolan vill i första hand uppnå närhet med sin studie- och yrkesvägledare medan att uppmuntras till självständighet inte uppfattades som lika positiv. Det visar Gunnar Schedin i sin avhandling.
Han beskriver 15 elever och studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och deras förväntningar och upplevelser av sitt eget och den andres agerande i samband med ett studie- och yrkesvägledningssamtal samt hur detta påverkar vad de tycker om samtalet.

En slutsats är att studie- och yrkesvägledare i hög grad är involverade i en balansakt mellan att skapa trygghet för elever i samtalet och samtidigt uppmuntra och stödja elevernas självständighet.

En försvårande omständighet när det gäller denna balansakt är att studie- och yrkesvägledare har svårt att identifiera vad i deras agerande som är positiva bidrag i ett studie- och yrkesvägledningssamtal. I vilken grad elev och studie- och yrkesvägledare har liknande förväntningar eller liknande upplevelser av varandras agerande tycks inte nämnvärt påverkar hur de uppfattar samtalet.

Däremot verkar graden av positiva förväntningar snarare spela en roll för hur positivt jag uppfattar samtalet. På det hela taget så spelar elevernas självbild en avgörande roll för hur de ser på agerande, viktiga händelser och utvärdering av samtal. Elever med positiv självbild ser mer positivt på samtliga undersökta delar i samtalet jämfört med elever med negativa självbilder.

Resultaten är av betydelse både för studie- och yrkesvägledare i sin praktiska utövning och för metodutveckling inom problemlösande samtal. Resultaten visar på mekanismer som inte är uppenbara eller tidigare studerade i studie- och yrkesvägledningssamtal. Resultaten ger också ett bidrag till förståelse av hur elever och studie- och yrkesvägledare förväntar sig och upplever sitt möte och hur detta är kopplat till vad de tycker om samtalet. Ytterst bidrar resultaten med en grund för att stärka kvalitén och höja graden av lyckade resultat av studie- och yrkesvägledningssamtal. (källa: http://www.mynewsdesk.com/se/umea_universitet/pressreleases/foervaentningar-och-upplevelser-av-studie-och-yrkesvaegledningssamtal-153008)

Schedin, G. (2007). Expectations and experiences of career Counseling – an exploration of interpersonal behavior. Umeå: Department of Psychology, Umeå university

Läs rapporten här.

Relevant forskning

Relaterade metoder