snö väg ploga.jpg

plgobil på snöig väg

Hitta vägen! Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet

Hitta vägen! Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet (MUCF)

Varje år genomför Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor en fördjupad undersökning kopplad till olika tematiska områden av betydelse för unga. I år är syftet med rapporten att ge en bild av nuläget för unga och deras väg genom utbildningssystemet fram tills dess de etableras på arbetsmarknaden.

Det empiriska underlaget för studien baseras främst på statistik inrapporterad till Myndighetens för ungdoms och civilsamhällesfrågor från andra myndigheter men kompletterande statistik har också lyfts in för att en bredare bild ska kunna ges. Det är genomsnittsresultat för olika grupper av unga som förs fram vilket betyder att det finns utrymme för variation. 

Hitta vägen! belyser skillnader mellan grupperna inrikes födda och utrikes födda. Rapporten belyser också skillnader mellan könen inom dessa grupper. Det konstatseras att levnadsvillkoren för gruppen som helhet är goda men att dessa inte kommer hela gruppen till del. Utrikes födda är en grupp som ökat under senare år och som i större utsträckning har fler utmaningar kopplat till utbildning. För att öka möjligheterna att fler får bättre villkor betonas vikten av goda möjligheter att tillgodgöra sig utbildning för att på så vis också få bättre möjligheter att etableta sig på arbetsmarknaden. 

Länk till: Hitta vägen!

 

Relevant forskning

Relaterade metoder