23.jpg

Könsskillnader i utbildningsvalen

Könsskillnader i utbildningsvalen. (SCB). 

Rapporten om könsskillnader i utbilningsvalen är en tematisk undersökning från SCB. Rapporten fördjupar den officiella statistiken kopplat till området för befolkningens utbildning. Temarapporten är en registerstudie som belyser skillnader mellan kvinnor och mäns utbildningsval efter gymnasiet och hur det påverkar övergång till högre utbildning samt val av yrke.

En viktig slutsats från studien är att redan valet av gymnasieprogram belyser tydliga könsskillnader men även att utbildningsvägarna efter gymnasiet är tydligt uppdelade. 

Länk: SCB, Könsskilnader i utbildningsvalet efter gymnasieskolan

 

Relevant forskning

Relaterade metoder