19.jpg

Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan

Den här rapporten är en redovisning av ett uppdrag till Skolverket, formulerat enligtföljande.

Statens skolverk ska genomföra en analys av utvecklingen av gymnasial lärlingsutbildning och använd-ningen av statsbidrag enligt förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram. Av redovisningen ska bl.a. framgå vilken effekt som lärlingsutbildning har när det gäller t.ex. genomströmning och etablering på arbetsmarknaden samt arbetsgivarnas och elevernas syn på utbildningen. Där så är möjligt ska jämförelser med den i huvudsak skolförlagda yrkesutbildningen göras. Skolverket ska också, om så bedöms lämpligt, föreslå hur lärlingsutbildningen kan utvecklas vidare samt lämna förslag på fortsatt hantering.

Rapporten nås här.

Relevant forskning

Relaterade metoder