16.jpg

Rekrytering till högre utbildning från Sveriges län och kommuner

Varje år genomför Universitets Kansler Ämbetet en statistisk analys av rekrytering till högre utbildning. I analysen för 2018 har även grundläggande behörighet lagts till. Den statistiska analysen visar att det fortsatt är en sjunkande andel 19-åringar som söker högre utbildning direkt efter avslutad gymnsieutbildning, det finns stora regionala skillnader men den grundläggande behörigheten bedöms inte ha stor påverkan på beslutet att studera vidare. Det är en relativt jämn könsfördelning i val att studera vidare innan 24- års ålder, där kvinnor i större utsträckning än män söker universitetsutbilding efter 24- års ålder. Det finns även en stor regional variation mellan kvinnor och mäns val av att studera högre utbildning. 

Rekrytering till högre utbildning från Sveriges län och kommuner

Relevant forskning

Relaterade metoder