3650213-protected-female-science-student-dropping-blue-liquid-in-a-test.jpg

Studie- och yrkesvägledning kan bidra till att öka elevers beslutskompetens

Michael Søgaard Larsen, lektor vid Århus Universitet och Gerd Christensen, lektor vid Köpenhamns Universitet, har studerat vägledning i andra länder och dragit slutsatsen att studie- och yrkesvägledning kan bidra till att öka elevers beslutskompetens. De har för Dansk Clearinghouse räkning studerat befintlig forskning inom vägledningsområdet. Dansk Clearinghouse har till uppgift att vara ett center som ska bidra till att politikerna och yrkesverksamma har tillgång till säker och kvalificerad kunskap om uppfostring, undervisning och utbildning som kan användas i pedagogisk praxis och i den politiska beslutsprocessen. Läs hela rapporten här. 

Sammanfattande pekar den existerande forskningen om vägledningens effekter på följande faktorer:

• Individuell vägledning har effekt eftersom den är personlig och kan anpassas den enskilda individen. Det är en förutsättning att vägledaren inte dominerar.

• Gruppvägledning har effekt när den ingår som gemensam vägledning (infor- mation, upplägg m.m.) och vägledning där klassen delas upp i diskussions- grupper.

• Vägledningsredskap som till exempel textmaterial, vägledningsprogram och hemsidor är ett nyttigt supplement men ska kombineras med andra åtgärder för att ha effekt.

• Praktik och besöksdagar är viktiga för beslutskompetensen och känslan av tyd- lighet men effekten är beroende av grundlig planering och uppföljning.

• Det viktigaste verkar dock vara att flera insatsformer (vägledningsåtgärder) ingår i vägledningen i en sammanhängande helhet.

• Vägledning kan med fördel integreras i curriculum (läroplanen). På detta sätt kan vägledning ingå i mer helhetliga processer.

• Nätverk är nödvändiga för att skaffa praktik- och besöksplatser och representanter för utbildningsinstitutioner och yrkesliv kan med fördel involveras som representanter på institutionerna.

• Det är viktigt med samarbete mellan institutioner på samma nivå och på olika nivå.

• Den vägleddas erkänningsnivå och sociala bakgrund har inflytande på vägledningen. Det har inte hittats faktorer som anknyter till enbart etnicitet, endast om etnicitet anknyts till lägre social klass.

• Vägledning har störst betydelse för elever från utbildningsfrämmande miljöer men kan i sig själv inte innebära en brytning med ett negativt socialt arv.

• Av en del studier framgår det att det är särskilda preferenser och fokuspunkter som anknyter till kön. En enskild studie har visat att det kan vara en fördel för unga kvinnor i ett ”manligt ämne” om de får ett eget forum där de kan uppleva yrket och sociala relationer utan deltagande av manliga elever.

• Det har betydelse om vägledaren är tillräckligt välinformerad och det är en för- del om denna är utbildad som vägledare, men det är det personliga förhållandet mellan vägledare och den vägledda som är mest betydande för effekten.

• Föräldrar och kamrater har stort inflytande som ”informella” vägledare.

• Föräldrar, lärare och vägledare spelar roller som förebilder.

Relevant forskning

Relaterade metoder