3519842-colleagues.jpg

Vad är god praktik inom vägledning?

Sammanfattning av resultaten i rapporten:

 • Individuell vägledning har effekt eftersom den är personlig och kan anpassas den enskilda individen. Det är en förutsättning att vägledaren inte dominerar.
 • Gruppvägledning har effekt när den ingår som gemensam vägledning (information, upplägg m.m.) och vägledning där klassen delas upp i diskussionsgrupper.
 • Vägledningsredskap som till exempel textmaterial, vägledningsprogram och hemsidor är ett nyttigt supplement men ska kombineras med andra åtgärder för att ha effekt.
 • Praktik och besöksdagar är viktiga för beslutskompetensen och känslan av tydlighet men effekten är beroende av grundlig planering och uppföljning.
 • Det viktigaste verkar dock vara att flera insatsformer (vägledningsåtgärder) ingår i vägledningen i en sammanhängande helhet.
 • Vägledning kan med fördel integreras i curriculum (läroplanen). På detta sätt kan vägledning ingå i mer helhetliga processer.
 • Nätverk är nödvändiga för att skaffa praktik- och besöksplatser och representanter för utbildningsinstitutioner och yrkesliv kan med fördel involveras som representanter på institutionerna.
 • Det är viktigt med samarbete mellan institutioner på samma nivå och på olika nivå.
 • Den vägleddas erkänningsnivå och sociala bakgrund har inflytande på vägledningen. Det har inte hittats faktorer som anknyter till enbart etnicitet, endast om etnicitet anknyts till lägre social klass.
 • Vägledning har störst betydelse för elever från utbildningsfrämmande miljöer men kan i sig själv inte innebära en brytning med ett negativt socialt arv.
 • Av en del studier framgår det att det är särskilda preferenser och fokuspunkter som anknyter till kön. En enskild studie har visat att det kan vara en fördel för unga kvinnor i ett ”manligt ämne” om de får ett eget forum där de kan uppleva yrket och sociala relationer utan deltagande av manliga elever.
 • Det har betydelse om vägledaren är tillräckligt välinformerad och det är en fördel om denna är utbildad som vägledare, men det är det personliga förhållandet mellan vägledare och den vägledda som är mest betydande för effekten.
 • Föräldrar och kamrater har stort inflytande som ”informella” vägledare.
 • Föräldrar, lärare och vägledare spelar roller som förebilder. 

Förhållanden som inte belyses tillräckligt i den forskning som ligger till grund för denna undersökning

 • Vi har identifierat att det är viktigt när vägledningsinsatserna (vägledningsåtgärderna) sätts in (inte för tidigt och inte för sent i utbildningsprocessen), men det är inte möjligt med bakgrund av denna undersökning att ge ett entydigt bud på när den rätta tidpunkten är.
 • Det är inte möjligt med bakgrund av denna undersökning att säga något om vilken roll vägledningsprocessens varaktighet har för effekten.
 • Det är inte möjligt med bakgrund av denna undersökning att säga något om den långsiktiga effekten av vägledning.

Läs hela publikationen på Skolverkets hemsida.

Publikationen är ett utdrag ur den tekniska rapporten Forskning om effekt av utbildnings- och yrkesvägledning som slutfördes i februari 2011. Syftet med detta utdrag är att presentera den kunskap som vi har om vägledningens påverkan på ett kort, precist och läsbart sätt, som gör det möjligt för läsaren att på ett enkelt sätt orientera sig i ämnet.

(© 2011 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Författare: Gerd Christensen & Michael Søgaard Larsen)

Relevant forskning

Relaterade metoder