Motverka Studieavbrott

45
Plug In startade 2012 med målsättningen att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att få fler elever att fullfölja sina gymnasiestudier. Fortsättningsprojektet Plug In 2.0 pågick mellan 2015 och våren 2018, med fokus på att utveckla det som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer. PlugInnovation har tagits fram av medarbetare på GR och är en digital kunskapsbank men också en projektstödjande verksamhet som under projektets gång arbetat med att sprida, generera och generalisera kunskap om att motverka studieavbrott. På pluginnovation.se samlas aktuell forskning, fallstudier och beprövade metoder som utarbetats inom Plug In. Inom ramen för PlugInnovation har ett metodmaterial utvecklats som utgår från exempel på hur skolor och verksamheter i Plug In har arbetat för att främja fullföljda studier utifrån sina lokala förutsättningar. Materialet ska fungera som en källa till både inspiration och forskningsförankrad kunskap men även visa på konkreta insatser och strategier för det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Materialet är uppdelat i fem kapitel, ett för varje framgångsfaktor som identifierats inom ramen för Plug In. Kapitlen inleds med en kort genomgång av forskning och erfarenheter från Plug In som följs av intervjuer, case, checklistor, modeller och andra konkreta metoder som kan fungera som stöd i planeringen och i det praktiska arbetet.

Relevant forskning

Relaterade metoder