tidningar

Sfiväst.se - En kunskapsresurs för dig som jobbar med SFI

21
Sfiväst är en digital kunskapsresurs med lärande exempel, beforskade modeller och beprövad erfarenhet som rör vuxnas lärande. Den riktar sig till lärare, utbildningsledare, rektorer, studiehandledare och andra medarbetare inom utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Sfiväst har tre ingångar. En riktar sig till arbetslag med lärare och annan pedagogisk personal. Den andra är till för rektorer och andra ledare för sfi-verksamhet. Den tredje ingången är mindre i omfattning och riktar sig till politiker och tjänstemän som vill veta mer om vad sfi är.  

Innehållet är indelat i ett antal kapitel - eller moduler - som är fristående.

Länk: sfivast.se

Relevant forskning

Relaterade metoder