tidningar

Sfiväst.se - En kunskapsresurs för dig som jobbar med SFI

  0 8
Sfiväst är en digital kunskapsresurs med lärande exempel, beforskade modeller och beprövad erfarenhet som rör vuxnas lärande. Den riktar sig till lärare, utbildningsledare, rektorer, studiehandledare och andra medarbetare inom utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Sfiväst har tre ingångar. En riktar sig till arbetslag med lärare och annan pedagogisk personal. Den andra är till för rektorer och andra ledare för sfi-verksamhet. Den tredje ingången är mindre i omfattning och riktar sig till politiker och tjänstemän som vill veta mer om vad sfi är.  

Innehållet är indelat i ett antal kapitel - eller moduler - som är fristående.

Länk: sfivast.se

Relevant forskning

Relaterade metoder