Forskning

Vetenskaplig förankring och aktuell forskning är viktiga utgångspunkter för att stärka vägledningsarbetet. Här finns ett stort antal relevanta studier och rapporter på ämnet, indelade i olika teman för att du enkelt ska hitta det du söker. Bidra med tips på forskning och artiklar? Klicka här

publik på konferens tittar på föreläsare
I granskningsrapporten Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå – Granskning av huvudmäns och rektorers arbete för...
Dokumentet sammanfattar och förtydligar den ambition som finns i Storbritannien om att skapa ett starkare och mer rättivst samhälle...
papper
Syftet med de allmänna råden är att utgöra ett stöd då beslut kring mottagande i grundsär- och gymnasiesärskola med offentlig...
händer fyller i rapport
Skriften kartlägger vilka insatser med arbetslivsanknytning som förekommer i ett urval av arbetsmarknadsprojekt vilka finansierats...
händer skriver på dator
En artikel baserad på en fenomenografisk studie genomförd av Kettunen, J och Makela, J.P (2018). Artikeln är publicerad i...
papper
En del i arbetet hos riksdagens olika utskott innefattar att följa upp och utvärdera beslut fattade av riksdagen....
broschyrer
Nya Zeeländska utbildningsdepartementet har analyserat och sedan sammanställt resultatet av över 130 olika forskningsbublikationer...
Skolinspektionen har 2018 publicerat en kvalitetsgranskning av övergångar till årskurs 7. Syftet med en kvalitetsgranskning, som...
FoU skrifteserie nr 7/2017: Genus och specialpedagogik - praktiknära perspektiv. En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska...
Varje år genomför Universitets Kansler Ämbetet en statistisk analys av rekrytering till högre utbildning. I analysen för 2018 har...
Riktlinjer för utveckling, politik och system inom livslång vägledning - ett referensramverk för europeiska unionen och EU-...
Skolinspektionen genomförde 2015 en granskning av kommunernas aktivitetsansvar och har under 2018 gjort en uppföljning inom området...